top of page
TOIMINTATYYLIPALAUTTEET

Toimintatyylipalautteen keskeisiä etuja on, että se tekee näkyväksi vahvuudet ja kehityskohteet sekä yksilö, että organisaatiotasolla. Näin lisääntynyt itsetietoisuus on avain kehittymiseen, sillä kehittämistyössä vain sitä, mikä on tiedostettu, voidaan tietoisesti kehittää.

Voimme toteuttaa Toimintatyylipalautteita erilaisiin tarpeisiin:

Toimintatyylipalaute 270
Toimintatyylipalaute 360
Toimintatyylipalaute Tiimit
Toimintatyylipalaute Verkostot

Toimintatyylipalautteen keskeisiä etuja on, että se tekee näkyväksi vahvuudet ja kehityskohteet sekä yksilö, että organisaatiotasolla. Näin lisääntynyt itsetietoisuus on avain kehittymiseen, sillä kehittämistyössä vain sitä, mikä on tiedostettu, voidaan tietoisesti kehittää.

Toimintatyylipalautteita on toteutettu mm. seuraavissa tilanteissa:

square-backgrounds-01-red.png

Organisaatiossa on syntynyt tarve tunnistaa nykyinen johtamis- ja/tai toimintakulttuuri sekä aikaansaada keskustelua tavoiteltavasta kehittämisen suunnasta.

square-backgrounds-01-green.png

Organisaatiossa on luotu perustaa yhtenäiselle tavalle toimia ja halutaan nähdä kehityksen suuntaa.

square-backgrounds-01-blue.png

Kehittämisen menetelmänä yksittäisille henkilöille tai

ryhmille (osana esim. valmennusohjelmaa tai coaching-/ työnohjausprosessia)

Toimintatyylipalautetta on mahdollista käyttää myös esimerkiksi asiantuntijoiden kehittymistä tukevana työkaluna, jolloin palautteenantajat voivat olla yhteistyökumppaneita eri organisaatioista.

Yksi malli sopii harvoin kaikille. Jotta palautteella voidaan ohjata kehittymistä kohti tavoiteltavaa suuntaa, kaikkien toimintatyylipalautteiden kysymyspatteria on mahdollista muokata (aihealueet/kysymykset). Lisäksi käytössämme on hyväksi havaittuja valmiita teema-alueita. 

Palautetta suunniteltaessa tärkeää on myös valita palautekyselyn vastaajajoukko siten, että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla kyselylle asetettuja tavoitteita.

ESIMERKKEJÄ TOIMINTATYYLIPALAUTTEISTA
360º Johtamispalaute
Esihenkilö 360º

 on parhaimmillaan kun

  • halutaan muodostaa konaisvaltainen näkemys johtamisen tilasta

  • ollaan käynnistämässä johtamisen laaja-alaista kehittämisohjelmaa

Esihenkilö 270º

 on parhaimmillaan kun

  • halutaan saada kattava kokonaiskuva esihenkilötyöstä, mutta esihenkilöillä ei tyypillisesti ole vertaisia/kollegoja

  • halutaan vähentää vastaamisen aiheuttamaa kuormitusta esihenkilöille

270º Johtamispalaute
270º Asiantuntijapalaute
Asiantuntija 270º

 on parhaimmillaan kun

  • halutaan saada palautetta ammatillisesta käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta asiantuntijaorganisaatiossa

  • palautteensaajalla ei ole suoria alaisia 

FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä Toimintatyylipalautteista

1. Mikä tekee Toimintatyylipalautteesta ainutlaatuisen työkalun esihenkilötyön kehittämiseen?

Toimintatyylipalaute tarjoaa kattavan näkemyksen esihenkilön toimintatyylistä keräämällä palautetta monista eri näkökulmista, mukaan lukien alaiset, kollegat, esihenkilöt. Niin haluttaessa palautetta voidaan pyytää myös esimerkiksi asiakkailta. Tämä monipuolinen palaute antaa palautteensaajalle syvällisen ymmärryksen vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan, mikä on olennaisen tärkeää henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun kannalta.

2. Miksi organisaation kannattaa käyttää Toimintatyylipalautetta?

Toimintatyylipalautteen käyttö johtamisen kehittämisessä auttaa tunnistamaan esihenkilöiden vahvuuksia ja kehitystarpeita. Ne tarjoavat konkreettisen välineen itsetuntemuksen lisäämiseen ja auttavat yksilöitä ymmärtämään paremmin omaa toimintatapaansa ja vuorovaikutustaan muiden kanssa, mikä on olennaista koko organisaation työhyvinvoinnin ja toiminnan tuottavuuden kannalta.

3. Miten Toimintatyylipalautteen avulla voidaan tunnistaa piileviä vahvuuksia?

Koska palaute kerätään laajasta henkilöryhmästä, Toimintatyylipalautteen avulla voidaan tehdä näkyviksi palautteensaajan vahvuuksia, joita henkilö itse ei välttämättä ole tunnistanut. Tämän tiedon avulla palautteensaaja voi hyödyntää vahvuuksiaan tehokkaammin päivittäisessä toiminnassaan.

4. Mikä on itsearviointien ja muiden antamien palautteiden yhteneväisyyden merkitys esihenkilötyössä?

Itsearviointien ja muiden antaman palautteen yhteneväisyyden ymmärtäminen on avainasemassa niin esihenkilöiden kuin asiantuntijoidenkin itsetuntemuksen kehittymisessä. Yhteneväisyys indikoi, että palautteensaaja näkee itsensä samalla tavalla kuin muutkin, mikä tutkitusti tukee hyvinvoivaa työilmapiiriä ja toiminnan tuloksellisuutta.

5. Kuinka Toimintatyylipalautteen tuloksia voidaan hyödyntää esihenkilöiden kehitysprosesseissa?

Toimintatyylipalautteiden tuloksia hyödyntämällä voidaan suunnitella kohdennettuja koulutuksia, valmennuksia ja kehitystoimia, jotka tukevat koko työyhteisön toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

6. Kuinka Toimintatyylipalaute voi auttaa parantamaan tiimin yhteishenkeä?

Kun palautteensaaja saa selkeän kuvan siitä, miten hänen toimintatapansa vaikuttaa muihin tiimin jäseniin, hän voi tehdä tietoisia muutoksia työskentely ja vuorovaikutustyylissään. Tämä voi parantaa työilmapiiriä, lisätä motivaatiota ja edistää tiimin yhteistyötä, mikä kaikki vaikuttaa positiivisesti tiimin suorituskykyyn.

7. Millä tavoin Toimintatyylipalaute voi tukea henkilökohtaista kehitystä?

Palaute tarjoaa konkreettisia esimerkkejä ja suosituksia, jotka perustuvat palautteensaajan toimintatapaan eri tilanteissa. Tämän avulla hän voi laatia henkilökohtaisen suunnitelman, jossa hän voi keskittyä itse valitsemiinsa työelämän osa-alueisiin.

8. Miten Toimintatyylipalautteen avulla voidaan ehkäistä konflikteja työpaikalla?

Saamalla ymmärrystä siitä, miten eri sidosryhmät kokevat palautteensaajan toimintatavan, on mahdollista tunnistaa ja käsitellä mahdollisia konfliktinaiheuttajia ennen kuin ne eskaloituvat. Tämä auttaa luomaan avoimempaa ja yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä.

bottom of page