top of page
TOIMINTATYYLIPALAUTTEIDEN KÄSITTELY TYÖNOHJAUKSELLISIN MENETELMIN

Toimintatyylipalautteisiin suhtaudutaan yleensä aina suurella mielenkiinnolla. On tärkeää, että käsittelyssä huomioidaan sekä esille nousevat vahvuudet että mahdolliset kehittämisen kohteet. Ryhmä- ja henkilökohtaiset palautekeskustelut tarjoavat ajan ja paikan syventää palautteen myötä syntynyttä itsetietoisuutta ja etsiä keinoja palautteen hyödyntämiseksi. Ryhmäpalautekeskusteluissa käytössä on tavallisesti myös ryhmäraportti kertoen, miten ryhmän jäsenten näkemykset ovat suhteessa palautteenantajien näkemyksiin. Ryhmäpalautekeskustelulle on hyvä varata aikaa 2-3 tuntia.

Henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa (noin 90min) autetaan palautteensaajaa tunnistamaan palautteesta olennaiset asiat ja etsitään keinoja palautteen hyödyntämiseksi.

Toimintatyylipalautteiden toteutukseen on mahdollista liittää myös ns. valmentavaa työnohjausta. Käytännössä ryhmä- tai henkilökohtaisten palautekeskustelujen jatkoksi voidaan suunnitella 2-3 ohjauskertaa edistämään esiin nousseiden asioiden jatkokehitystä.

TYÖNOHJAUS

"Työnohjaus on työyhteisöön ja erilaisiin työstä nouseviin asioihin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyä luottamuksellisesti ja tavoitteellisesti koulutetun työnohjaajan avulla."

Anne Lahtinen,

johdon ja esimiesten työnohjaaja

TYÖNOHJAUKSEN
PALVELUPOLKU
Työnohjauksen palvelupolku

Nopeasti muuttuvassa työelämässä muutokset organisaatioiden toiminnoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät muutoskyvykkyyttä ja yhteistyötä. Kun vanhat toimintamallit eivät päde, niin tarvitaan uudenlaista ajattelua sekä tilaa ja aikaa reflektoida toimintaa ja tekemistä. Näissä tilanteissa työnohjaaja voi auttaa ohjattavaa tai ohjattavia asioissa eteenpäin: määrittelemään tavoitteita, tutkimaan eri näkökulmia, etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, tekemään muutoksia omassa toiminnassaan tai työssään sekä seuraamaan edistystä. Tärkeää on ymmärtää, että työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville, vaan hän auttaa ohjattavia löytämään omia ratkaisuja ja oppimaan niistä.

Nykyään työnohjausta käyttävät monet eri alojen asiantuntijat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  Työnohjauksesta haetaan tukea mm. oman työn parempaan ymmärtämiseen, työn kuormittavuuden säätelyyn, esihenkilötyöhön, omaan ammatilliseen kasvuun sekä työyhteisönä toimimiseen.

Työnohjaukselle ominaista on prosessimaisuus sekä kokemuksellinen oppiminen. Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa tavallisesti 45-90min kestoisia ohjauskertoja 3-5 viikon välein.

Ohjauskertojen määrä ja ohjauksen tavoitteet arvioidaan tilaajan kanssa yhdessä keskustellen. Ahaa Visionissa toteutamme yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksia sekä johdon ja lähijohtajien ohjauksia.

bottom of page